Adatvédelmi Tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján 2016/679 számú rendeletet hozott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról.( Általános Adatvédelmi Rendelet, angol elnevezéssel GDPR, a továbbiakban Rendelet.) A Rendelet 2018. május 25. napján lép hatályba.

A Rendeleten túlmenően a személyes adatok kezelésére alkalmazandó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Infotv.).

Az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó speciális jogszabály az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény ( Eüatv.) és a végrehajtására kiadott 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet.

A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft., mint adatkezelő, ( székhelye : 1039 Budapest, Hollós Korvin L. utca 7. 6. em. 17., telephely: 2013 Pomáz, Beniczky u.4., cégjegyzékszám: 01-09-882853 , adószám: 13977618-1-41, képviselő: Zoltai László ügyvezető, Telefon: +36 26 343 093, E-mail : recepcio@foghazplussz.hu Honlap: www.foghazplussz.hu, továbbiakban FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. ) a Rendelet előírásainak megfelelően, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tesz eleget az érintettek irányában kötelező, közérthető tájékoztatási kötelezettségének.

I. A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. adatkezelésének célja, jogalapja, adattovábbítás

 1. Az adatkezelés célja

  A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. adatkezelésének célja a tevékenységi körébe tartozó - az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az érintett eredményes gyógykezelése érdekében kötött - szerződések teljesítése, mely szerződésekben az érintett az egyik szerződő fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 2. Az adatkezelés jogalapja

  A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. tevékenysége során az alábbi jogalapra alapozva kezel személyes adatot:

  • - az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez,
  • - olyan szerződés teljesítése érdekében, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges ,
  • - jogszabály előírása teszi kötelezővé az adatkezelést.
 3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

  A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. az érintettek személyes és egészségügyi adatait kezeli. Az adatkezelés időtartama

  • - az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig , illetve az adatkezelési cél megvalósulásáig,
  • - olyan szerződés teljesítése esetén, amelyben az érintett az egyik fél, az érintettel kötött szerződés teljesítését követő 5 év.
  • - jogszabályi előírás alapján megvalósuló adatkezelés esetén a jogszabályban előírt megőrzési idő.
 4. Adattovábbítás, adatvédelem

  A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. a tudomány és technológia állását kellően figyelembe véve gondoskodik arról, hogy kívülálló ne férhessen az általa kezelt adatokhoz. A rendelkezésére álló műszaki, informatikai eszközök használatával megtesz minden óvintézkedést a személyes adatok elvesztése, sérülése, illetéktelen hozzáférés ellen. A papír alapon tárolt személyes adatokat zárt irattartó szekrényben, az elektronikusan tárolt adatokat tűzfallal, jelszóval védett számítógépeken tárolja.

  Azon adatfeldolgozók, akik részére jogszerűen továbbítja a személyes adatokat, szerződéses kötelezettséget vállalnak az adatok megőrzése érdekében.

  A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. az általa kezelt, jelen tájékoztatóban megjelölt adatokat az érintett hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezettség alapján ( pl. Eüatv. 23. §.) továbbítja harmadik fél részére.

II. Adatvédelmi tisztviselő

A FOG-HÁZ PLUSSZ KFT. adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem köteles.

III. Az érintettek jogai

Az érintettek főbb jogai a következők:
 1. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 2. azok helyesbítése;
 3. törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
 4. kezelésének korlátozása;
 5. az adathordozhatósághoz való jog.
 6. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon
  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok.
 3. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból az okból, amelyből azokat gyűjtötték,
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség miatt törölni kell,
 4. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a FOG-HÁZ PLUSSZ Kft.

Az érintettek ezen jogaikat írásban, postai úton a FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. székhelyére címzett levélben, vagy a FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. e-mail címére küldött elektronikus levélben gyakorolhatják. Az elérhetőségeket a Tájékoztató bevezetője tartalmazza.

A FOG-HÁZ PLUSSZ Kft. az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

IV. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett az adatkezelés jogszerűtlenségét vélelmezi, lehetősége van ezt írásban jelezni a recepcio@foghazplussz.hu e-mail címen, vagy 1039 Budapest, Hollós Korvin L. utca 7. 6. em. 17.postai címre. Az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • - Illetékes bíróságnál.